Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Opdatering 09. januar 2019.

Information til kunder med ejerskifteforsikring i Qudus Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Konkursboet har anmodet Frida om at udsende en meddelelse på mail til forsikringskunderne i Qudos – se link konkursboets meddelelse til forsikringstagere og skadelidte.

Da meddelelsen er udarbejdet til samtlige Qudos kunder vil vi, Frida Forsikring Agentur A/S, gerne nedenfor fremhæve det, som er væsentligt for Fridas kunder med en ejerskifteforsikring.

Hvordan kan du se, om du har tegnet forsikring hos Qudos ?

Det fremgår af den forsikringspolice du fik, da du købte forsikringen gennem Frida.

Hvis du allerede har anmeldt en skade skal du så gøre det igen ?

Nej - allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. Frida vil fortsætte skadebehandlingen og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på fondens hjemmeside – www.skadesgarantifonden.dk

Hvis du har en NY skade skal den så anmeldes

Ja - du skal anmelde skaden på Fridas hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Hvor længe har du dækning på din ejerskifteforsikring

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden kan opnå dækning i fonden.

Det i meddelelsen fra konkursboet, pkt. 2, nævnte ophør af forsikringsdækningen efter 3 mdr. ændrer ikke ved, at du kan anmelde skader indtil den 20. juni 2019 og opnå dækning i Garantifonden.

Hvad sker der når min forsikringsdækning ophører

Så har du ikke længere dækning for nye skader. Frida undersøger i øjeblikket om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S og fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring Vi vil informere nærmere herom, når der foreligger en afklaring – forventeligt i løbet af 2-3 uger.

Kan jeg få refunderet den præmie jeg har betalt, når forsikringsdækningen ophører

Ja - som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret vil du få nærmere information herom.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 21. december 2018.

Qudos Insurance A/S er erklæret konkurs

Torsdag den 20. december 2018 blev Qudos Insurance A/S erklæret konkurs og Advokat Boris Frederiksen er af Sø- og Handelsretten udpeget som kurator. En kurator har til opgave at afvikle konkursboet i kreditorernes interesse.

Kurator har anmodet Frida Forsikring Agentur A/S om at fortsætte med at administrere og udføre skadebehandling på de ejerskifte- og byggeskadeforsikringer som Qudos har solgt via Frida. Du kan på din forsikringspolice se om Qudos er dit forsikringsselskab.

Måtte du have en skade, skal du anmelde skaden til os og vi vil behandle skaden. Kurator har imidlertid besluttet, at ingen af Qudos samarbejdspartnere - herunder Frida - må ikke udbetale noget på såvel løbende som nye skader Når konkursboet har afklaret, hvordan skadebehandlingen og administrationen skal fortsætte vil skadeudbetalingerne blive genoptaget. Det betyder, at du fortsat skal kontakte Frida omkring din forsikring hos Qudos.

Hvad betyder det for din dækning

Efter gældende lov, er skader opstået før konkursen og 4 uger efter dækket på forsikringen og skal anmeldes inden 6 mdr. Forsikringsdækningen bortfalder herefter. De dækningsberettigede krav vil være omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Indtil videre skal skadeanmeldelse ske til Frida.

Alle kunder omfattet af konkursen vil hurtigst muligt modtage nærmere information om, hvorledes de skal forholde sig fremadrettet.

Det videre forløb i konkursbehandlingen og hos Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber afklares i den kommende tid. Frida følger og tager aktivt del i forløbet med henblik at hjælpe vores kunder bedst muligt i den givne situation. Vi vil løbende orientere herom på vores hjemmeside.

Frida arbejder for en lovændring

Til info er der tidligere i år vedtaget en ny lov, hvorefter der bliver fuld forsikringsdækning i hele forsikringens løbetid d.v.s. 5 eller 10 år fra overtagelsesdagen på ejerskifteforsikringer og 10 år på byggeskadeforsikringer. For at være omfatte af denne lov, er det en betingelse, at konkursen er indtruffet efter 1. januar 2019. Frida finder situationen meget uheldig og utilsigtet, hvorfor Frida arbejder for at få fremrykket ikrafttrædelsesdatoen, så Qudos's forsikringstagere bliver omfattet af den nye lov.

Hvis du har spørgsmål

Vi er klar på telefonerne kl. 8 – 16, og du kan ringe til os på 70 70 78 79. Du er også velkommen til at sende en mail på post@fridaforsikring.dk.

Der har i dag torsdag den 6. december 2018 været forskellige artikler i medierne om situationen i forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S.

Vores rolle

Frida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Vi sælger ikke længere forsikringer for Qudos, men står fortsat for administration og skadebehandling af solgte forsikringer. Du kan på din police se, om du har en forsikring hos Qudos.

Det er Qudos som forsikringsselskab, der hæfter overfor kunderne, herunder for betaling af erstatningsudgifter. Frida er ikke økonomisk truet af situationen hos Qudos.

Den nuværende situation

På nuværende tidspunkt er Qudos i solvent likvidation. Ejerne af Qudos og Finanstilsynet har udpeget to advokater som likvidatorer. Likvidatorerne har oplyst, at der indenfor 1-2 uger tages stilling til det videre forløb. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke må foretage udbetalinger på skadesager m.v. En permanent solvent likvidation vil forudsætte, at der kan ske erstatningsudbetalinger.

Under likvidationen står Frida stadig for administration og skadebehandling. Enhver henvendelse herom kan derfor ske til Frida.

Hvis Qudos går konkurs

Hvis Qudos går konkurs inden 1. januar 2019 vil der være en frist på 6 mdr. måneder til at anmelde skader. Efter 1. januar 2019 vil der ikke være en sådan frist. Nærmere information herom vil blive fremsendt til de enkelte kunder.

Hvis Qudos går konkurs vil forsikringerne være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, hvorfra der vil ske udbetaling af erstatning efter gældende lovgivning.

Vi kan i øvrigt henvise til de øvrige nyheder om situationen under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.

Hvis du skal købe en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring

Frida sælger i dag forsikringer for Domus Forsikring A/S, der er helt uberørt af situationen omkring Qudos. Frida og Domus har samme ejerkreds. Du kan læse mere om Domus Forsikring A/S under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.