Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Nyt fra Frida

Opdatering 09. januar 2019.

Information til kunder med ejerskifteforsikring i Qudus Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Konkursboet har anmodet Frida om at udsende en meddelelse på mail til forsikringskunderne i Qudos – se link konkursboets meddelelse til forsikringstagere og skadelidte.

Da meddelelsen er udarbejdet til samtlige Qudos kunder vil vi, Frida Forsikring Agentur A/S, gerne nedenfor fremhæve det, som er væsentligt for Fridas kunder med en ejerskifteforsikring.

Hvordan kan du se, om du har tegnet forsikring hos Qudos ?

Det fremgår af den forsikringspolice du fik, da du købte forsikringen gennem Frida.

Hvis du allerede har anmeldt en skade skal du så gøre det igen ?

Nej - allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. Frida vil fortsætte skadebehandlingen og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på fondens hjemmeside – www.skadesgarantifonden.dk

Hvis du har en NY skade skal den så anmeldes

Ja - du skal anmelde skaden på Fridas hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Hvor længe har du dækning på din ejerskifteforsikring

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden kan opnå dækning i fonden.

Det i meddelelsen fra konkursboet, pkt. 2, nævnte ophør af forsikringsdækningen efter 3 mdr. ændrer ikke ved, at du kan anmelde skader indtil den 20. juni 2019 og opnå dækning i Garantifonden.

Hvad sker der når min forsikringsdækning ophører

Så har du ikke længere dækning for nye skader. Frida undersøger i øjeblikket om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S og fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring Vi vil informere nærmere herom, når der foreligger en afklaring – forventeligt i løbet af 2-3 uger.

Kan jeg få refunderet den præmie jeg har betalt, når forsikringsdækningen ophører

Ja - som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret vil du få nærmere information herom.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 21. december 2018.

Qudos Insurance A/S er erklæret konkurs

Torsdag den 20. december 2018 blev Qudos Insurance A/S erklæret konkurs og Advokat Boris Frederiksen er af Sø- og Handelsretten udpeget som kurator. En kurator har til opgave at afvikle konkursboet i kreditorernes interesse.

Kurator har anmodet Frida Forsikring Agentur A/S om at fortsætte med at administrere og udføre skadebehandling på de ejerskifte- og byggeskadeforsikringer som Qudos har solgt via Frida. Du kan på din forsikringspolice se om Qudos er dit forsikringsselskab.

Måtte du have en skade, skal du anmelde skaden til os og vi vil behandle skaden. Kurator har imidlertid besluttet, at ingen af Qudos samarbejdspartnere - herunder Frida - må ikke udbetale noget på såvel løbende som nye skader Når konkursboet har afklaret, hvordan skadebehandlingen og administrationen skal fortsætte vil skadeudbetalingerne blive genoptaget. Det betyder, at du fortsat skal kontakte Frida omkring din forsikring hos Qudos.

Hvad betyder det for din dækning

Efter gældende lov, er skader opstået før konkursen og 4 uger efter dækket på forsikringen og skal anmeldes inden 6 mdr. Forsikringsdækningen bortfalder herefter. De dækningsberettigede krav vil være omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Indtil videre skal skadeanmeldelse ske til Frida.

Alle kunder omfattet af konkursen vil hurtigst muligt modtage nærmere information om, hvorledes de skal forholde sig fremadrettet.

Det videre forløb i konkursbehandlingen og hos Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber afklares i den kommende tid. Frida følger og tager aktivt del i forløbet med henblik at hjælpe vores kunder bedst muligt i den givne situation. Vi vil løbende orientere herom på vores hjemmeside.

Frida arbejder for en lovændring

Til info er der tidligere i år vedtaget en ny lov, hvorefter der bliver fuld forsikringsdækning i hele forsikringens løbetid d.v.s. 5 eller 10 år fra overtagelsesdagen på ejerskifteforsikringer og 10 år på byggeskadeforsikringer. For at være omfatte af denne lov, er det en betingelse, at konkursen er indtruffet efter 1. januar 2019. Frida finder situationen meget uheldig og utilsigtet, hvorfor Frida arbejder for at få fremrykket ikrafttrædelsesdatoen, så Qudos's forsikringstagere bliver omfattet af den nye lov.

Hvis du har spørgsmål

Vi er klar på telefonerne kl. 8 – 16, og du kan ringe til os på 70 70 78 79. Du er også velkommen til at sende en mail på post@fridaforsikring.dk.

Der har i dag torsdag den 6. december 2018 været forskellige artikler i medierne om situationen i forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S.

Vores rolle

Frida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Vi sælger ikke længere forsikringer for Qudos, men står fortsat for administration og skadebehandling af solgte forsikringer. Du kan på din police se, om du har en forsikring hos Qudos.

Det er Qudos som forsikringsselskab, der hæfter overfor kunderne, herunder for betaling af erstatningsudgifter. Frida er ikke økonomisk truet af situationen hos Qudos.

Den nuværende situation

På nuværende tidspunkt er Qudos i solvent likvidation. Ejerne af Qudos og Finanstilsynet har udpeget to advokater som likvidatorer. Likvidatorerne har oplyst, at der indenfor 1-2 uger tages stilling til det videre forløb. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke må foretage udbetalinger på skadesager m.v. En permanent solvent likvidation vil forudsætte, at der kan ske erstatningsudbetalinger.

Under likvidationen står Frida stadig for administration og skadebehandling. Enhver henvendelse herom kan derfor ske til Frida.

Hvis Qudos går konkurs

Hvis Qudos går konkurs inden 1. januar 2019 vil der være en frist på 6 mdr. måneder til at anmelde skader. Efter 1. januar 2019 vil der ikke være en sådan frist. Nærmere information herom vil blive fremsendt til de enkelte kunder.

Hvis Qudos går konkurs vil forsikringerne være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, hvorfra der vil ske udbetaling af erstatning efter gældende lovgivning.

Vi kan i øvrigt henvise til de øvrige nyheder om situationen under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.

Hvis du skal købe en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring

Frida sælger i dag forsikringer for Domus Forsikring A/S, der er helt uberørt af situationen omkring Qudos. Frida og Domus har samme ejerkreds. Du kan læse mere om Domus Forsikring A/S under punktet ”Om os” på vores hjemmeside.

D. 27-11-2018

Qudos Insurance A/S er nu trådt i solvent likvidation

Frida Forsikring Agentur A/S har netop fået oplyst, at Qudos Insurance A/S, vores risikobærer frem til 18. oktober 2018, har besluttet at træde i solvent likvidation. Sammen med Finanstilsynet skal der nu udpeges en likvidator, som regel en advokat, der skal stå for likvidationen - det vil sige en afvikling hvor hensigten er at sikre forsikringskundernes rettigheder, herunder ved eventuelt at overdrage forsikringerne til andre forsikringsselskaber. Finanstilsynet medvirker ved likvidationen og skal blandt andet godkende en overdragelse af forsikringerne. Frida har gennem noget tid forhandlet om at overtage porteføljen af Fridas kunder hos Qudos og vil også indgå i forhandlinger herom med likvidator og Finanstilsynet.

Som tidligere oplyst på vores hjemmeside er forsikringer solgt gennem Frida omfattet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Det er fortsat Frida, der står for administration og skadebehandling, og vores kunder skal derfor fortsat kontakte os herom.

Den seneste udvikling omkring Qudos berører ikke forsikringer solgt af Frida efter den 2. november 2018, da disse forsikringer er solgt via vores eget forsikringsselskab, Domus Forsikring A/S. Det gælder også de forsikringer, der sælges af Frida i fremtiden. Vi kan i øvrigt henvise til vores seneste nyhedsbrev på vores hjemmeside.

D. 02-11-2018

Vi har fået vores eget forsikringsselskab, Domus Forsikring A/S

I hele 2018 har der været stor aktivitet på de indre linjer i Frida Forsikring Agentur A/S (Frida). Vi kan nu med stolthed informere jer om en ny fremtidssikret struktur for jer som samarbejdspartnere, vores fælles kunder og for os som selskab.

***

Frida Forsikring Agentur (Frida) der distribuerer byggeskade- og ejerskifteforsikringer i Danmark etablerer eget nyt forsikringsselskab Domus Forsikring (Domus) samtidig med, at VIA equity indtræder i ejerkredsen.

VIA equity, som har ATP og PFA som investorer, indtræder i ejerkredsen bag Domus og Frida med en 40% minoritetsandel. Samtidig med VIA equity’s investering tilføres Frida´s bestyrelse stærke kompetencer idet Kim Bruhn-Petersen, tidligere Topdanmark, er indtrådt som bestyrelsesformand. Derudover indtræder Jakob Rybak-Andersen, VIA equity, i bestyrelsen.

Ydermere fortsætter Domus, sammen med Frida, det mangeårige samarbejde med genforsikringsselskabet Swiss Re, som er et af de førende genforsikringsselskaber i verden.

Domus er med i Garantifonden for skadeforsikringsselskaber og har søgt om medlemskab af brancheorganisationen, Forsikring og Pension (F&P).

Brian Malmros, tidligere Topdanmark, tiltrådte for nylig som CEO for Frida. Ledelsesteamet består herudover af CUO Troels Risom, CFO Peter Egede Nielsen, underdirektør Jesper Schmidt, chef for byggeskadeafdelingen Thomas Møller, skadechef Jesper Stendal og teknisk chef Steen Andersen.

Frida har distribueret forsikringer med Qudos Insurance som risikobærer, indtil Qudos den 18. oktober 2018 meddelte et uvarslet og selvvalgt indtegningsstop. Qudos har endvidere, i modstrid med interesserne hos de forsikringsselskaber vi samarbejder med, valgt en ny strategi med salg af alle type forsikringer til private. Hvis indtegningsstoppet ikke var kommet havde vi under alle omstændigheder valgt at stoppe samarbejdet med Qudos.

Qudos Insurance og Domus har indledt forhandlinger om Domus’s mulige overtagelse af porteføljen af byggeskade- og ejerskifteforsikringer fra Qudos Insurance.

***

Hvad betyder det for jer som kunder

  • God kundeservice med hurtig og effektiv policeudstedelse.
  • Effektiv og proaktiv skadebehandling.
  • Konkurrencedygtige produkter og priser.
  • Administrative løsninger tilpasset kundernes behov.
  • Fridas stærke og kompetente team bag udvikling, salg og skadebehandling er blandt branchens bedste og er yderligere styrket gennem den seneste tid.
  • Vores mangeårige erfaring med ejerskifteforsikringer giver jer en stærk samarbejdspartner med stort kendskab til produktet og kundernes behov.
  • Skadebehandlingen hos Frida vil være uafhængig af om policen er udstedt af Qudos eller Domus.