Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Info QUDOS kunder

Opdatering 20. juni 2019

Kære kunde med en ejerskifteforsikring

Vi har i sidste uge via Penneo sendt dig en mail, hvor vi tilbyder dig en ny forsikringsdækning for restperioden på din ophørte ejerskifteforsikring. Vi kunne på det tidspunkt ikke oplyse hvad din egenbetaling herfor vil udgøre. Det kan vi nu. For en egenbetaling på 1.000 kr. vil du kunne tegne forsikringen og dermed få forsikringsdækning i resten af den periode din ejerskifteforsikring ellers havde dækket.

Egenbetalingen svarer til den lovbestemte selvrisiko som Garantifonden fratrækker, når der sker udbetaling af præmierefusion - også hvis du selv får refusionen udbetalt i stedet for at tegne den nye forsikring.

Hvad betyder det for dig, som allerede har anmodet om et forsikringstilbud?

Hvis du allerede har anmodet om et forsikringstilbud og underskrevet de fremsendte dokumenter med NemID via Penneo vil vi sende dig et forsikringstilbud/police, som du skal acceptere inden den i tilbuddet, oplyste frist samt betale egenbetalingen på kr. 1.000. Gør du det har du forsikringsdækning fra 21. juni 2019.

Den kvitteringsmail du har fået fra Penneo, efter du underskrev dokumenterne, bør du gemme. Den er din kvittering for, at du har anmodet os om at få et tilbud. 

Hvad betyder det for dig, som endnu ikke har anmodet om et forsikringstilbud?

Hvis du endnu ikke har anmodet om et forsikringstilbud, men gerne vil gøre det skal du med NemID underskrive de dokumenter vi tidligere har fremsendt til dig via Penneo. Det skal du gøre senest den 10. juli 2019.

Når vi har modtaget din anmodning, vil vi sende dig et forsikringstilbud/police, som du skal acceptere inden den i tilbuddet, oplyste frist samt betale egenbetalingen på kr. 1.000. Gør du det har du forsikringsdækning fra 21. juni 2019.

Den kvitteringsmail du har fået fra Penneo, efter du underskrev dokumenterne, bør du gemme. Den er din kvittering for, at du rettidigt har anmodet os om at få et tilbud. 

Hvornår får du forsikringstilbuddet/policen?

Hvis du har anmodet om et tilbud som beskrevet ovenfor sender vi tilbuddet/policen til dig hurtigt muligt. En vis ekspeditionstid må forventes, men senest ved udgangen af august 2019 har vi udsendt alle tilbud/policer. Forudsat du accepterer tilbuddet samt betaler egenbetalingen på 1.000 kr. vil du have forsikringsdækning fra 21. juni 2019.

Hvad sker der hvis du ikke accepterer det forsikringstilbud vi sender til dig?

Hvis du ikke inden den i tilbuddet fastsatte frist accepterer tilbuddet samt betaler egenbetalingen på 1.000 kr. bortfalder tilbuddet, og du har ikke forsikringsdækning efter 20. juni 2019.

Den fuldmagt og transporterklæring du har givet os til at modtage præmierefusionen, bortfalder også. Du skal herefter selv anmode om præmierefusion overfor Garantifonden ved at benytte dette link

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Frida på 7870 3900

Opdatering 20. juni 2019

Kære kunde med en byggeskadeforsikring

Der blev 2. maj 2019 indgået en bred politisk aftale om at hjælpe husejerne med en byggeskadeforsikring i det konkursramte Qudos. Folketinget vil i det kommende folketingsår 19/20 vedtage den lovgivning, der følger af aftalen.

Nedenfor har vi beskrevet betydningen af aftalen for dig som husejer med en byggeskadeforsikring tegnet i det konkursramte Qudos Insurance A/S.

Frem til og med 20. juni 2019

Frem til 20. juni 2019 er der forsikringsdækning i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber for skader, der anmeldes til Frida senest den 20. juni 2019.

Fra og med 21. juni 2019

Den politisk aftale betyder, at byggefirmaet har ret til at få refunderet den betalte forsikringspræmie svarende til den resterende del af den 10-årige forsikringsperiode - regnet fra huset blev afleveret af byggefirmaet. Endnu har Garantifonden ikke oplyst, hvordan præmierefusionen nærmere skal beregnes.

Når Garantifonden har oplyst, hvordan præmierefusionen skal beregnes kan byggefirmaet beslutte om man vil gentegne forsikringen, eller hæfte overfor husejeren som om der var en byggeskadeforsikring. Hvis byggefirmaet går konkurs dækker Garantifonden. Den kommende lovgivning vil sikre det med virkning fra 21. juni 2019.

Hvad skal du som husejer gøre nu

Udover at være opmærksom på ovennævnte anmeldelsesfrist i forhold til dækningen i Garantifonden frem til 20. juni 2019 skal du som husejer ikke foretage dig yderligere.

Hvad skal du som husejer gøre, hvis der opstår skader efter den 20. juni 2019

Hvis der opstår skader efter den 20. juni 2019 skal du kontakte dit byggefirma herom. Alternativt det byggeskadeforsikringsselskab som byggefirmaet eventuelt har valgt at gentegne forsikringen hos.

Opdatering 12. juni 2019

Kære Qudos kunde - med en ejerskifteforsikring

Vi har gennem de seneste uger forhandlet med Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber og konkursboet om hvilke beløb, der skal refunderes til forsikringstagerne, men har endnu ikke opnået enighed.

Som tidligere oplyst udløber fristen for at anmelde skader på din ejerskifteforsikring i Garantifonden den 20. juni 2019, hvorefter dækningen ophører. Hvis du har en skade skal du derfor anmelde den til os senest den 20. juni 2019.

Frida Forsikring Agentur A/S er sammen med Domus Forsikring A/S klar til at udstede tilbud på en ny forsikringsdækning for restperioden på din ophørte ejerskifteforsikring. Hvis du ønsker en sådan forsikringsdækning, hjælper vi dig også med at søge præmierefusion fra Garantifonden. Som tidligere oplyst vil refusionen ikke kunne dække præmien på en ny forsikringsdækning for restperioden. Hvor meget du skal betale, vil du få oplyst, når du modtager tilbuddet.

I disse dage modtager du en mail fra firmaet Penneo, som vi har antaget til at sende dig en fuldmagt og transporterklæring, som du kan underskrive med NemID. Ved at gøre dette senest den 10. juli 2019 vil du:

  • Anmode om tilbud på en restperiodeforsikring, hvorefter vi vil sende dig et tilbud.
  • Give os fuldmagt til, at vi må søge og modtage din præmierefusion fra Garantifonden, hvis du accepterer vores tilbud om restperiodeforsikring.
  • Være berettiget til at anmelde skader efter 20. juni 2019. Dækning af anmeldte skader forudsætter dog, at du accepterer tilbuddet om restperiodeforsikring, indenfor den tidsfrist du får oplyst.

Hvis du ikke har modtaget en mail fra Penneo senest torsdag den 13. juni 2019 bedes du kontakte os på nedenstående telefonnummer.

Vigtige tidspunkter du skal være opmærksom på:

  • Du skal underskrive de fremsendte dokumenter med dit NemID senest den 10. juli 2019. Hvis du underskriver senere, kan du ikke få et tilbud på en restperiodeforsikring og har derved ikke forsikringsdækning efter 20. juni 2019
  • Du vil modtage et tilbud om restperiodeforsikring så hurtigt som muligt. Vi udsteder tilbud i den rækkefølge underskrifterne kommer ind, men man kan godt forvente lidt ekspeditionstid. Tilbuddet vil være gældende en måned efter modtagelsen.

Hvis du ikke ønsker et tilbud på restperiodeforsikring fra os, men bare ønsker præmierefusion kan du søge det via følgende link http://www.qudosinsurance.dk/premium-return/

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte Frida på 7870 3900

Opdatering 3. maj 2019

Kære kunder

Der er nu indgået en aftale - se link - mellem de fleste af Folketingets partier, der hjælper de af vores kunder, der var forsikret i det nu konkursramte Qudos Insurance A/S. Vi er meget glade for, at vores arbejde gennem længere tid for at hjælpe vores kunder nu har båret frugt, og at der er fundet en løsning, der sikrer kunderne når dækningen i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber ophører den 20. juni 2019.

Vores kunder vil i den kommende tid modtage nærmere information om hvad aftalen betyder for dem, og hvorledes man som kunde skal forholde sig.

https://em.dk/nyhedsarkiv/2019/maj/privatkunder-med-byggeskadeforsikring-i-qudos-er-nu-sikret/

Opdatering 4. marts 2019

Kære kunde

Vi har i starten af januar 2019 udsendt information til vores kunder med en meddelelse fra kurator i Qudos’s konkursbo. I meddelelsen oplyser kurator, at der i løbet af februar 2019 ville blive etableret et system, hvor man som forsikringstager/kunde kunne anmelde sit krav på at få overskydende præmie udbetalt, når forsikringsdækningen ophører. Systemet er endnu ikke etableret. Kurator har nu oplyst, at systemet på grund af tekniske vanskeligheder først forventes etableret i marts 2019. Der vil blive oplyst nærmere herom på konkursboets hjemmeside – se link nedenfor. Så snart der er nyt vil vi informere vores kunder, herunder også hvordan man kan gentegne sine ejerskifte- og byggeskadeforsikringer hos Domus Forsikring A/S.

Som oplyst på vores hjemmeside under ”Info Qudos kunder”, opdatering 15. februar 2019 - se nedenfor - arbejdes der på en politisk løsning. I medieomtalen fredag den 15. februar 2019 gav flere politikere udtryk for, at der skal findes en løsning, der sikrer kunderne dækning i hele forsikringsperioden. Erhvervsministeriet arbejder for tiden på at finde en sådan løsning. Frida følger løbende udviklingen og vil informere herom.

http://www.qudosinsurance.dk/
Opdatering 15. februar 2019

Kære kunder

Som tidligere oplyst arbejder Frida på at sikre, at vores kunder også har dækning på deres forsikringer efter 20. juni 2019, hvor dækningen på nuværende tidspunkt ophører i Garantifonden - se vores tidligere opdateringer nedenfor. Blandt andet har vi kontakt til nogle politikere og Erhvervsministeriet.

Som det er fortalt i flere nyhedsindslag i morges på P1 og i nedenstående link arbejdes der på en politisk løsning. Vi har også fået oplyst, at der kommer et indslag i TV-avisen kl. 18.30 i aften.

Frida følger løbende udviklingen og vil informere herom.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/partier-vil-raekke-redningsplanke-til-tusindvis-af-forsikringsloese-boligejere

Opdatering 30. januar 2019.

Kære kunde

Som lovet kommer vi med en opdatering på konkursen i Qudos og betydningen for dig, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Qudos.

Frida arbejder stadig på at sikre kunderne forsikringsdækning efter 20. juni 2019

Frida arbejder fortsat på at få forsikringerne overdraget til Domus Forsikring A/S, så de kan fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S sikre, at kunderne kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring. Samtidig vil kunderne kunne få resten af den tidligere betalte præmie retur fra Garantifonden. Brug dette link til at læse mere om Domus Forsikring A/S

Du bliver informeret, når der foreligger en afklaring - forventeligt i løbet af 3 - 4 uger.

Skader som er anmeldt

Skader, som er anmeldt til os behandler vi på normal vis i vores skadeafdeling. Det gælder også skader, der er anmeldt efter konkursen den 20. december 2018.

Skader som ikke er anmeldt

I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden, kan opnå dækning i fonden.

Hvad skal du gøre nu

Hvis du har en ikke anmeldt skade skal du gøre som beskrevet ovenfor. Ellers skal du bare afvente nærmere information fra os.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan som altid kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 09. januar 2019.

Information til kunder med ejerskifteforsikring i Qudus Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Konkursboet har anmodet Frida om at udsende en meddelelse på mail til forsikringskunderne i Qudos - se link konkursboets meddelelse til forsikringstagere og skadelidte.

Da meddelelsen er udarbejdet til samtlige Qudos kunder vil vi, Frida Forsikring Agentur A/S, gerne nedenfor fremhæve det, som er væsentligt for Fridas kunder med en ejerskifteforsikring.

Hvordan kan du se, om du har tegnet forsikring hos Qudos ?

Det fremgår af den forsikringspolice du fik, da du købte forsikringen gennem Frida.

Hvis du allerede har anmeldt en skade skal du så gøre det igen ?

Nej - allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. Frida vil fortsætte skadebehandlingen og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på fondens hjemmeside - www.skadesgarantifonden.dk

Hvis du har en NY skade skal den så anmeldes

Ja - du skal anmelde skaden på Fridas hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Hvor længe har du dækning på din ejerskifteforsikring

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden kan opnå dækning i fonden.

Det i meddelelsen fra konkursboet, pkt. 2, nævnte ophør af forsikringsdækningen efter 3 mdr. ændrer ikke ved, at du kan anmelde skader indtil den 20. juni 2019 og opnå dækning i Garantifonden.

Hvad sker der når min forsikringsdækning ophører

Så har du ikke længere dækning for nye skader. Frida undersøger i øjeblikket om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S og fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring Vi vil informere nærmere herom, når der foreligger en afklaring - forventeligt i løbet af 2-3 uger.

Kan jeg få refunderet den præmie jeg har betalt, når forsikringsdækningen ophører

Ja - som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret vil du få nærmere information herom.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 21. december 2018.

Qudos Insurance A/S er erklæret konkurs

Torsdag den 20. december 2018 blev Qudos Insurance A/S erklæret konkurs og Advokat Boris Frederiksen er af Sø- og Handelsretten udpeget som kurator. En kurator har til opgave at afvikle konkursboet i kreditorernes interesse.

Kurator har anmodet Frida Forsikring Agentur A/S om at fortsætte med at administrere og udføre skadebehandling på de ejerskifte- og byggeskadeforsikringer som Qudos har solgt via Frida. Du kan på din forsikringspolice se om Qudos er dit forsikringsselskab.

Måtte du have en skade, skal du anmelde skaden til os og vi vil behandle skaden. Kurator har imidlertid besluttet, at ingen af Qudos samarbejdspartnere - herunder Frida - må ikke udbetale noget på såvel løbende som nye skader Når konkursboet har afklaret, hvordan skadebehandlingen og administrationen skal fortsætte vil skadeudbetalingerne blive genoptaget. Det betyder, at du fortsat skal kontakte Frida omkring din forsikring hos Qudos.

Hvad betyder det for din dækning

Efter gældende lov, er skader opstået før konkursen og 4 uger efter dækket på forsikringen og skal anmeldes inden 6 mdr. Forsikringsdækningen bortfalder herefter. De dækningsberettigede krav vil være omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Indtil videre skal skadeanmeldelse ske til Frida.

Alle kunder omfattet af konkursen vil hurtigst muligt modtage nærmere information om, hvorledes de skal forholde sig fremadrettet.

Det videre forløb i konkursbehandlingen og hos Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber afklares i den kommende tid. Frida følger og tager aktivt del i forløbet med henblik at hjælpe vores kunder bedst muligt i den givne situation. Vi vil løbende orientere herom på vores hjemmeside.

Frida arbejder for en lovændring

Til info er der tidligere i år vedtaget en ny lov, hvorefter der bliver fuld forsikringsdækning i hele forsikringens løbetid d.v.s. 5 eller 10 år fra overtagelsesdagen på ejerskifteforsikringer og 10 år på byggeskadeforsikringer. For at være omfatte af denne lov, er det en betingelse, at konkursen er indtruffet efter 1. januar 2019. Frida finder situationen meget uheldig og utilsigtet, hvorfor Frida arbejder for at få fremrykket ikrafttrædelsesdatoen, så Qudos's forsikringstagere bliver omfattet af den nye lov.

Hvis du har spørgsmål

Vi er klar på telefonerne kl. 8 - 16, og du kan ringe til os på 70 70 78 79. Du er også velkommen til at sende en mail på post@fridaforsikring.dk.

Opdatering 6. december 2018.

Der har i dag torsdag den 6. december 2018 været forskellige artikler i medierne om situationen i forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S.

Vores rolle

Frida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Vi sælger ikke længere forsikringer for Qudos, men står fortsat for administration og skadebehandling af solgte forsikringer. Du kan på din police se, om du har en forsikring hos Qudos.

Det er Qudos som forsikringsselskab, der hæfter overfor kunderne, herunder for betaling af erstatningsudgifter.Frida er ikke økonomisk truet af situationen hos Qudos.

Den nuværende situation

På nuværende tidspunkt er Qudos i solvent likvidation. Ejerne af Qudos og Finanstilsynet har udpeget to advokater som likvidatorer. Likvidatorerne har oplyst, at der indenfor 1-2 uger tages stilling til det videre forløb. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke må foretage udbetalinger på skadesager m.v. En permanent solvent likvidation vil forudsætte, at der kan ske erstatningsudbetalinger.

Under likvidationen står Frida stadig for administration og skadebehandling. Enhver henvendelse herom kan derfor ske til Frida.

Hvis Qudos går konkurs

Hvis Qudos går konkurs inden 1. januar 2019 vil der være en frist på 6 mdr. måneder til at anmelde skader. Efter 1. januar 2019 vil der ikke være en sådan frist. Nærmere information herom vil blive fremsendt til de enkelte kunder.

Hvis Qudos går konkurs vil forsikringerne være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, hvorfra der vil ske udbetaling af erstatning efter gældende lovgivning.

Vi kan i øvrigt henvise til de øvrige nyheder om situationen under punktet "Om os" på vores hjemmeside.

Hvis du skal købe en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring

Frida sælger i dag forsikringer for Domus Forsikring A/S, der er helt uberørt af situationen omkring Qudos. Frida og Domus har samme ejerkreds. Du kan læse mere om Domus Forsikring A/S under punktet "Om os" på vores hjemmeside.

D. 27-11-2018

Qudos Insurance A/S er nu trådt i solvent likvidation

Frida Forsikring Agentur A/S har netop fået oplyst, at Qudos Insurance A/S, vores risikobærer frem til 18. oktober 2018, har besluttet at træde i solvent likvidation. Sammen med Finanstilsynet skal der nu udpeges en likvidator, som regel en advokat, der skal stå for likvidationen - det vil sige en afvikling hvor hensigten er at sikre forsikringskundernes rettigheder, herunder ved eventuelt at overdrage forsikringerne til andre forsikringsselskaber. Finanstilsynet medvirker ved likvidationen og skal blandt andet godkende en overdragelse af forsikringerne. Frida har gennem noget tid forhandlet om at overtage porteføljen af Fridas kunder hos Qudos og vil også indgå i forhandlinger herom med likvidator og Finanstilsynet.

Som tidligere oplyst på vores hjemmeside er forsikringer solgt gennem Frida omfattet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Det er fortsat Frida, der står for administration og skadebehandling, og vores kunder skal derfor fortsat kontakte os herom.

Den seneste udvikling omkring Qudos berører ikke forsikringer solgt af Frida efter den 2. november 2018, da disse forsikringer er solgt via vores eget forsikringsselskab, Domus Forsikring A/S. Det gælder også de forsikringer, der sælges af Frida i fremtiden. Vi kan i øvrigt henvise til vores seneste nyhedsbrev på vores hjemmeside.