Tak for din henvendelse, som nu er registreret.

Vi vender tilbage snarest muligt.

Info QUDOS kunder

Opdatering 4. marts 2019

Kære kunde

Vi har i starten af januar 2019 udsendt information til vores kunder med en meddelelse fra kurator i Qudos’s konkursbo. I meddelelsen oplyser kurator, at der i løbet af februar 2019 ville blive etableret et system, hvor man som forsikringstager/kunde kunne anmelde sit krav på at få overskydende præmie udbetalt, når forsikringsdækningen ophører. Systemet er endnu ikke etableret. Kurator har nu oplyst, at systemet på grund af tekniske vanskeligheder først forventes etableret i marts 2019. Der vil blive oplyst nærmere herom på konkursboets hjemmeside – se link nedenfor. Så snart der er nyt vil vi informere vores kunder, herunder også hvordan man kan gentegne sine ejerskifte- og byggeskadeforsikringer hos Domus Forsikring A/S.

Som oplyst på vores hjemmeside under ”Info Qudos kunder”, opdatering 15. februar 2019 - se nedenfor - arbejdes der på en politisk løsning. I medieomtalen fredag den 15. februar 2019 gav flere politikere udtryk for, at der skal findes en løsning, der sikrer kunderne dækning i hele forsikringsperioden. Erhvervsministeriet arbejder for tiden på at finde en sådan løsning. Frida følger løbende udviklingen og vil informere herom.

http://www.qudosinsurance.dk/
Opdatering 15. februar 2019

Kære kunder

Som tidligere oplyst arbejder Frida på at sikre, at vores kunder også har dækning på deres forsikringer efter 20. juni 2019, hvor dækningen på nuværende tidspunkt ophører i Garantifonden - se vores tidligere opdateringer nedenfor. Blandt andet har vi kontakt til nogle politikere og Erhvervsministeriet.

Som det er fortalt i flere nyhedsindslag i morges på P1 og i nedenstående link arbejdes der på en politisk løsning. Vi har også fået oplyst, at der kommer et indslag i TV-avisen kl. 18.30 i aften.

Frida følger løbende udviklingen og vil informere herom.

https://www.dr.dk/nyheder/penge/partier-vil-raekke-redningsplanke-til-tusindvis-af-forsikringsloese-boligejere

Opdatering 30. januar 2019.

Kære kunde

Som lovet kommer vi med en opdatering på konkursen i Qudos og betydningen for dig, der har tegnet en ejerskifteforsikring i Qudos.

Frida arbejder stadig på at sikre kunderne forsikringsdækning efter 20. juni 2019

Frida arbejder fortsat på at få forsikringerne overdraget til Domus Forsikring A/S, så de kan fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S sikre, at kunderne kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring. Samtidig vil kunderne kunne få resten af den tidligere betalte præmie retur fra Garantifonden. Brug dette link til at læse mere om Domus Forsikring A/S

Du bliver informeret, når der foreligger en afklaring - forventeligt i løbet af 3 - 4 uger.

Skader som er anmeldt

Skader, som er anmeldt til os behandler vi på normal vis i vores skadeafdeling. Det gælder også skader, der er anmeldt efter konkursen den 20. december 2018.

Skader som ikke er anmeldt

I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden, kan opnå dækning i fonden.

Hvad skal du gøre nu

Hvis du har en ikke anmeldt skade skal du gøre som beskrevet ovenfor. Ellers skal du bare afvente nærmere information fra os.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan som altid kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 09. januar 2019.

Information til kunder med ejerskifteforsikring i Qudus Insurance A/S

Qudos Insurance A/S gik konkurs den 20. december 2018. Konkursboet har anmodet Frida om at udsende en meddelelse på mail til forsikringskunderne i Qudos - se link konkursboets meddelelse til forsikringstagere og skadelidte.

Da meddelelsen er udarbejdet til samtlige Qudos kunder vil vi, Frida Forsikring Agentur A/S, gerne nedenfor fremhæve det, som er væsentligt for Fridas kunder med en ejerskifteforsikring.

Hvordan kan du se, om du har tegnet forsikring hos Qudos ?

Det fremgår af den forsikringspolice du fik, da du købte forsikringen gennem Frida.

Hvis du allerede har anmeldt en skade skal du så gøre det igen ?

Nej - allerede anmeldte skader skal ikke anmeldes igen. Frida vil fortsætte skadebehandlingen og eventuel erstatning vil blive udbetalt af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Du kan læse mere på fondens hjemmeside - www.skadesgarantifonden.dk

Hvis du har en NY skade skal den så anmeldes

Ja - du skal anmelde skaden på Fridas hjemmeside, hvorefter skaden vil blive registreret, og du vil modtage en kvittering for anmeldelsen.

Hvor længe har du dækning på din ejerskifteforsikring

Erstatningsberettigede skader på en ejerskifteforsikring anses som opstået inden konkursen. I 6 mdr. efter konkursen kan du anmelde skader og få dem dækket i Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Senest den 20. juni 2019 skal du derfor have anmeldt din skade til Frida. Kun skader, som opfylder betingelserne for dækning efter forsikringsvilkårene og i Garantifonden kan opnå dækning i fonden.

Det i meddelelsen fra konkursboet, pkt. 2, nævnte ophør af forsikringsdækningen efter 3 mdr. ændrer ikke ved, at du kan anmelde skader indtil den 20. juni 2019 og opnå dækning i Garantifonden.

Hvad sker der når min forsikringsdækning ophører

Så har du ikke længere dækning for nye skader. Frida undersøger i øjeblikket om forsikringerne kan overdrages til Domus Forsikring A/S og fortsætte uændret. Hvis en overdragelse ikke kan gennemføres, vil Frida i samarbejde med Domus Forsikring A/S arbejde på, at vores kunder kan gentegne en forsikring for restperioden på den oprindelige forsikring Vi vil informere nærmere herom, når der foreligger en afklaring - forventeligt i løbet af 2-3 uger.

Kan jeg få refunderet den præmie jeg har betalt, når forsikringsdækningen ophører

Ja - som det fremgår af meddelelsen fra konkursboet etableres der i løbet af februar 2019 et system, hvorved du kan få din præmie forholdsmæssigt refunderet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Når det er etableret vil du få nærmere information herom.

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål

Du kan kontakte Frida på mail post@fridaforsikring.dk eller telefon 70 70 78 79, hvis du har spørgsmål.

Opdatering 21. december 2018.

Qudos Insurance A/S er erklæret konkurs

Torsdag den 20. december 2018 blev Qudos Insurance A/S erklæret konkurs og Advokat Boris Frederiksen er af Sø- og Handelsretten udpeget som kurator. En kurator har til opgave at afvikle konkursboet i kreditorernes interesse.

Kurator har anmodet Frida Forsikring Agentur A/S om at fortsætte med at administrere og udføre skadebehandling på de ejerskifte- og byggeskadeforsikringer som Qudos har solgt via Frida. Du kan på din forsikringspolice se om Qudos er dit forsikringsselskab.

Måtte du have en skade, skal du anmelde skaden til os og vi vil behandle skaden. Kurator har imidlertid besluttet, at ingen af Qudos samarbejdspartnere - herunder Frida - må ikke udbetale noget på såvel løbende som nye skader Når konkursboet har afklaret, hvordan skadebehandlingen og administrationen skal fortsætte vil skadeudbetalingerne blive genoptaget. Det betyder, at du fortsat skal kontakte Frida omkring din forsikring hos Qudos.

Hvad betyder det for din dækning

Efter gældende lov, er skader opstået før konkursen og 4 uger efter dækket på forsikringen og skal anmeldes inden 6 mdr. Forsikringsdækningen bortfalder herefter. De dækningsberettigede krav vil være omfattet af Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Indtil videre skal skadeanmeldelse ske til Frida.

Alle kunder omfattet af konkursen vil hurtigst muligt modtage nærmere information om, hvorledes de skal forholde sig fremadrettet.

Det videre forløb i konkursbehandlingen og hos Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber afklares i den kommende tid. Frida følger og tager aktivt del i forløbet med henblik at hjælpe vores kunder bedst muligt i den givne situation. Vi vil løbende orientere herom på vores hjemmeside.

Frida arbejder for en lovændring

Til info er der tidligere i år vedtaget en ny lov, hvorefter der bliver fuld forsikringsdækning i hele forsikringens løbetid d.v.s. 5 eller 10 år fra overtagelsesdagen på ejerskifteforsikringer og 10 år på byggeskadeforsikringer. For at være omfatte af denne lov, er det en betingelse, at konkursen er indtruffet efter 1. januar 2019. Frida finder situationen meget uheldig og utilsigtet, hvorfor Frida arbejder for at få fremrykket ikrafttrædelsesdatoen, så Qudos's forsikringstagere bliver omfattet af den nye lov.

Hvis du har spørgsmål

Vi er klar på telefonerne kl. 8 - 16, og du kan ringe til os på 70 70 78 79. Du er også velkommen til at sende en mail på post@fridaforsikring.dk.

Opdatering 6. december 2018.

Der har i dag torsdag den 6. december 2018 været forskellige artikler i medierne om situationen i forsikringsselskabet Qudos Insurance A/S.

Vores rolle

Frida Forsikring Agentur A/S har siden 2011 solgt ejerskifte- og byggeskadeforsikringer for Qudos. Vi sælger ikke længere forsikringer for Qudos, men står fortsat for administration og skadebehandling af solgte forsikringer. Du kan på din police se, om du har en forsikring hos Qudos.

Det er Qudos som forsikringsselskab, der hæfter overfor kunderne, herunder for betaling af erstatningsudgifter.Frida er ikke økonomisk truet af situationen hos Qudos.

Den nuværende situation

På nuværende tidspunkt er Qudos i solvent likvidation. Ejerne af Qudos og Finanstilsynet har udpeget to advokater som likvidatorer. Likvidatorerne har oplyst, at der indenfor 1-2 uger tages stilling til det videre forløb. Det betyder, at vi på nuværende tidspunkt ikke må foretage udbetalinger på skadesager m.v. En permanent solvent likvidation vil forudsætte, at der kan ske erstatningsudbetalinger.

Under likvidationen står Frida stadig for administration og skadebehandling. Enhver henvendelse herom kan derfor ske til Frida.

Hvis Qudos går konkurs

Hvis Qudos går konkurs inden 1. januar 2019 vil der være en frist på 6 mdr. måneder til at anmelde skader. Efter 1. januar 2019 vil der ikke være en sådan frist. Nærmere information herom vil blive fremsendt til de enkelte kunder.

Hvis Qudos går konkurs vil forsikringerne være omfattet af Garantifonden for Skadeforsikringsselskaber, hvorfra der vil ske udbetaling af erstatning efter gældende lovgivning.

Vi kan i øvrigt henvise til de øvrige nyheder om situationen under punktet "Om os" på vores hjemmeside.

Hvis du skal købe en ejerskifte- eller byggeskadeforsikring

Frida sælger i dag forsikringer for Domus Forsikring A/S, der er helt uberørt af situationen omkring Qudos. Frida og Domus har samme ejerkreds. Du kan læse mere om Domus Forsikring A/S under punktet "Om os" på vores hjemmeside.

D. 27-11-2018

Qudos Insurance A/S er nu trådt i solvent likvidation

Frida Forsikring Agentur A/S har netop fået oplyst, at Qudos Insurance A/S, vores risikobærer frem til 18. oktober 2018, har besluttet at træde i solvent likvidation. Sammen med Finanstilsynet skal der nu udpeges en likvidator, som regel en advokat, der skal stå for likvidationen - det vil sige en afvikling hvor hensigten er at sikre forsikringskundernes rettigheder, herunder ved eventuelt at overdrage forsikringerne til andre forsikringsselskaber. Finanstilsynet medvirker ved likvidationen og skal blandt andet godkende en overdragelse af forsikringerne. Frida har gennem noget tid forhandlet om at overtage porteføljen af Fridas kunder hos Qudos og vil også indgå i forhandlinger herom med likvidator og Finanstilsynet.

Som tidligere oplyst på vores hjemmeside er forsikringer solgt gennem Frida omfattet Garantifonden for Skadesforsikringsselskaber. Det er fortsat Frida, der står for administration og skadebehandling, og vores kunder skal derfor fortsat kontakte os herom.

Den seneste udvikling omkring Qudos berører ikke forsikringer solgt af Frida efter den 2. november 2018, da disse forsikringer er solgt via vores eget forsikringsselskab, Domus Forsikring A/S. Det gælder også de forsikringer, der sælges af Frida i fremtiden. Vi kan i øvrigt henvise til vores seneste nyhedsbrev på vores hjemmeside.